„International Fresh Fud“ në mision të rritjes së prodhimit vendor: „Jona zogu“ e përfiton tregun.

Më në fund në Maqedoni ka prodhim serioz të mishit të pulës për të cilin me vite janë derdhur shuma milionëshe për import. Konzorciumi „International Fresh Fud“,  i përbërë nga investitor të brendshëm dhe të jashtëm hyri në kaldajë prodhimin me biznes ambicioz plan dhe ndërtim të fermave, thertoreve dhe halla në të gjithë shtetin. Në periudhën nga 4 – 5 vitesh planifikojnë të prodhojnë 12, 5 miliona kaldajë në vit dhe me ate të rrumbullakësohet plani afatmesëm i   tyre.

 – Gjithçka filloi me hyrjen dhe zgjerimin e KFC-së në vendet e Ballkanit. Nevojat e KFC-së  për mish të pulës janë të mëdhaja dhe ata kërkuan furmizues dhe partner regjional. Duke e patur parasyshë ate edhe më parë e dinim se në vendin tonë ka mungesë të prodhimtarisë së mishit të pulës, na lindi ideja në investim të prodhimtarisë kaldajë. Bëhet fjalë për investim shumë të madh dhe së bashku me partnerët nga shteti ynë dhe nga jashtë sollëm vendim për realizimin e idesë-thotë Arben Abdurahmani, sipërmarrës i njohur dhe i respektuar, investimi I fundit I të cilit, si pjesë e konzorciumit, e lëviz ekonominë në të gjithë regjionin.

Në këtë mënyrë, jo vetëm që do të ketë zvoglim të imortit  të mishit të freskët të pulës në vend, i cili për momentin arrinë në 95%  nga shpenzimet vendore, por hapet edhe mundësia edhe për burime nga jasht, në tregun e jashtëm. Plani i investitorëve është krijimi i rrethit të mbyllur të prodhimit me të gjitha komponentët e nevoshme, duke filluar nga Tufa amë, stacionet e inkubatorëve, zogj njëditor, ushqim, ferma vetanake, thertore moderne dhe deri në prodhimin final.

Pëveç se në Ginovcë dhe në Vrapçisht – të Gostivarit, Koçan, Shtip, Ohër, Strugë, Vetunicë, Karbinc, Shën Nikollë. Ajo do të thotë edhe hapje të më shumë nga 3000 vende të reja të punës, në prodhues të lëndëve të papërpunuara  në këtë branshë dhe lëvizje plotësuese të bashkëpunimit me koperantë dhe prodhues vendor të lëndëve të papërpunuara.

Prodhimet nën emrin „Jona zogu“ veç më gjenden në shitje me pakicë dhe klientët mund të binden  në kualitetin dhe shijen e këtij prodhimit tonë vendor.

Agrotim është çdoherë për përkrahje të agrokompleksit vendor dhe në atë drejtim poropozojmë  që klientët të bashkangjiten në misionin e  „International Fresh Fud“,  që ta rrisim prodhimin vendor të ushqimit, dhe me ate edhe  mundësinë e rritjes së hapsirave punuese dhe hapje edhe të vendeve të reja të punës.

“International Fresh Food” in a mission to increase domestic producution: “Jona Chicken” conquers the market

Finally, in Macedonia there is a serious production of chicken, for which millions of dollars have been spent for import over the years. The International Fresh Food consortium, made up of domestic and foreign investors, has entered broiler production with an ambitious business plan and construction of farms, slaughterhouses, and halls across the country. In a period of 4 – 5 years, they plan to produce 12.5 million broilers per year, and thus complete their medium-term plan.

-It all started with the entry and expansion of KFC in the Balkans. KFC’s chicken demands are high, and they needed a regional supplier and a regional partner. Given that we were already aware that there is a shortage of chicken production in our country, the idea of ​​investing in broiler production was born. It is a very big investment and together, with the partners from our country and abroad, we made a decision to realize the idea – says Arben Abdurahmani, a well-known and respected businessman whose latest investment, as part of the consortium, propels the economy of an entire region.

This way not only will there be a reduction in the import of fresh chicken meat in the country, which currently accounts for 95% of domestic consumption, but also opens the possibility for a source outside the foreign markets. The plan of the investors is to create a closed circle of production with all the necessary components, starting from the flocks, incubation stations, day-old chicks, food, own farms, modern slaughterhouse to the final product.

Besides in Ginovce and Vrapchishte – Gostivar, Kochani, Shtip, Ohrid, Struga, Vetunica, Karbinci, Sveti Nikole. This means opening more than 3000 new jobs in this industry and further strengthening the cooperation with subcontractors and domestic producers of raw materials.

The products under the name “Jona chicken” are already in retail and consumers can be assured of the quality and taste of our domestic product.

Agrotim is always in support of the domestic agro-complex and in that direction, we recommend consumers to join the mission of “International Fresh Food“, to increase domestic food production, and thus the opportunity to increase arable land and create new jobs.

„Интернационал Фреш фуд“ во мисија за зголемено домашно производство: „Јона пиле“ го освојува пазарот

Конечно во Македонија има сериозно производство на пилешко месо за кое со години се одлеваа милионски суми за увоз. Конзорциумот „Интернационал Фреш Фуд“, составен од домашни и странски инвеститори влезе во бројлерско производство со амбициозен бизнис план и изградба на фарми, кланици и хали низ цела држава. Во период од 4 – 5 години планираат да произведуваат 12, 5 милиони бројлери годишно и со тоа да се заокружи нивниот среднорочнен план.

 – Се започна со влезот и проширувањето на КФЦ во балканските земји. Потребите на КФЦ за пилешко месо се големи и тие побараа регионален добавувач и регионален партнер. Со оглед на тоа дека и од претходно знаевме дека во нашата земја има недостаток на пилешко производство ни се роди идејата за инвестиција во бројлерско производство. Се работи за многу голема инвестиција и заедно со партнерите од нашата држава и од странство донесовме одлука за реализација на идејата – вели Арбен Абдурахмани, познат и почитуван наш стопанственик чија последна инвестиција, како дел од конзорциумот, ја раздвижува економијата на цел еден регион.

На овој начин не само што ќе има намалување на увозот на свежо пилешко месо во земјава, кој во моментот изнесува 95% од домашната потрошувачка, туку и се отвора можност за извор надвор на странските пазари. Планот на инвеститорите е создавање на затворен круг на производство со сите потребни компоненти почнувајќи од матичните јата, инкубаторски станици, еднодневни пилиња, храна, сопствени фарми, модерна кланица па се до финален производ.

Покрај во Гиновце и во Врапчиште – Гостиварско, Кочани, Штип, Охрид, Струга, Ветуница, Карбинци, Свети Николе. Тоа значи и отворање на повеќе од 3000 нови работни места во оваа бранша и дополнително раздвижување на соработката со кооперанти и домашни производители на репроматеријали.

Производите под името „Јона пиле“ веќе се наоѓаат во малопродажба и потрошувачите можат да се уверат во квалитетот и вкусот на овој наш домашен производ.

Агротим е секогаш за поддршка на домашниот агрокомплекс и во таа насока препорачуваме потрошувачите да се приклучат во мисијата на „Интернационал Фреш фуд“, да го зголемиме домашното производство на храна, а со тоа и можноста за зголемување на обработливите површини и отварање на нови работни места.

Finally, domestic chicken and import reduction: Consortium of domestic and foreign investors – “International Fresh Food” seriously enters into broiler production in our country.

Finally, in Macedonia there is a serious production of chicken, for which millions of dollars have been spent for import over the years. The International Fresh Food consortium, made up of domestic and foreign investors, has entered broiler production with an ambitious business plan and construction of farms, slaughterhouses, and halls across the country. In a period of 4 – 5 years, they plan to produce 12.5 million broilers per year, and thus complete their medium-term plan.

-It all started with the entry and expansion of KFC in the Balkans. KFC’s chicken demands are high, and they needed a regional supplier and a regional partner. Given that we were already aware that there is a shortage of chicken production in our country, the idea of ​​investing in broiler production was born. It is a very big investment and together, with the partners from our country and abroad, we made a decision to realize the idea – says Arben Abdurahmani, a well-known and respected businessman whose latest investment, as part of the consortium, propels the economy of an entire region.

In Kriva Palanka, it is a case of an investment in a poultry breeding center and broiler production of chickens. In general, it consists of reconstruction of the existing, as well as construction of new facilities for broiler production, incubator station and facilities for accommodation of a parent flock, whcich will all develope in stages.

-The idea is to reactivate something that worked many years ago. Very often, when making investment decisions you are not guided only by business logic and mathematics, but sometimes there are other factors that are crucial. One of those factors is the people and the environment where the business is managed. In this case, the persistence, honesty and unreserved support of the former Minister of Agriculture, Forestry and Water Economy, Mr. Ljupcho Nikolovski, was the decisive factor for investment in Kriva Palanka. In addition, the friendly behaviour of the local population and the existence of an adequate workforce to perform such activity is also one of the factors that affected our decision. All this prompted us to accelerate the activities, and to realize the investment sooner than planned, as well as to launch the preparation of the facilities – says for Agrotim, Abdurahmani.

The strategies for agricultural development, as well as the support and the benefits for agricultural and rural development which are in general provided by the Government of RSM, were one of the motivating factors for making the decision for the overall investment. The investment is currently in the consortium.

Yes, at the moment the whole investment is from the company. To be more precise, this is a group investment by several domestic and foreign investors with their own private funds. In the future, we lay down the possibility of using some of the funds available in the country. It is a modern capacity with the most advanced equipment. The whole complex will be in accordance with the highest EU standards in terms of environmental protection, health and welfare of the animals as well as protection and safety at work. In addition, the entire production will meet the special KFC standards, which are even higher than those required by EU standards and legislation – said Abdurahmani.

Their plans are to produce poultry meat intended for the internal and external market in a fully integrated system, all the way from the production of one-day-old chicken to a confectioned fresh chicken meat delivered to the final consumer. This means producing eggs for incubation, hatching, rearing, and hatching of chickens, slaughter and chopping, packaging and distribution to the final consumer.

We are talking about production of 12.5 million broilers per year. For that purpose, in the past period we provided land for construction of broiler breeding facilities throughout the country (Ohrid, Struga, Kichevo, Gostivar, Tetovo, Skopje, Kochani, Shtip, Radovish). In the area of ​​Sveti Nikole,a land has been provided for the construction of a facility for production of food for feeding the chickens with a production capacity of 55,000 tons per year. In addition, land is also provided in the municipality of Vrapchishte where the construction of a facility for slaughter and poultry chopping with a slaughter capacity of 6,000.00 chickens per hour is planned. It is a slaughterhouse with the latest technology, and it will meet the highest EU standards in the field of food safety, as well as special standards of KFC, which are even higher than those required by EU standards and legislation. The whole investment will develope in several phase, and it is planned to be completed within 5 years – says Abdurahmani which also added that at the beginning, 20-30 000 chickens will be bred and placed per week.

We have a supply agreement with the holder of the KFC franchise which is itself part of a joint group of investors. For start, we begin with breeding and placement of 20-30 thousand chickens per week, primarily intended for the internal market and for export in the region. After the construction of the slaughterhouse, the plan is to export to EU countries, but also outside the EU. According to the plan, in a period of 4-5 years we should achieve the number of production of 12.5 million broilers per year and thus complete the medium-term plan. It is an intensive production, with production of 30,000 chickens per day.

We asked him, what does this investment mean for the economy for local and rural development, and ultimately, for the total domestic food production?

-As you know, we produce consumable eggs and chicken and beef products. This investment is a natural completion of our production in the field of poultry. Given that these are investments in rural areas, the expectations are that it will have a positive impact on rural development, primarily with direct and indirect employment and engagement of about 3000 workers, from rural areas. We hope that the demand for food for feeding the poultry, and the guaranteed placement, will encourage local farmers to increase the production of grain crops. The Republic of North Macedonia is a net importer of poultry meat, so around 95% of its needs are met by imports. The production of domestic poultry meat will ensure the placement of freshly chilled chicken meat, that meets the most strict criteria for food safety and quality. “With this, we hope that this percentage will decrease and in time we will be able to export to the CEFTA countries, to EU countries, but also outside the EU,” said Abdurrahmani.

Given the current coronavirus situation and the crisis that is inevitable in the economy, agricultural and livestock production is the most reliable business. This is confirmed by Arben Abdurahmani, who has been in the agricultural sector for many years, and precisely knows the advantages of investments in this sector.

It is definitely one of the safest businesses out there. We can give up many things, but we must eat. Having as much food production as possible is very important for every country. The coronavirus pandemic has shown that to us. Creating the most favorable conditions for agricultural production should be an imperative of every government. Here, I would like to emphasize that from the very beginning of the realization of the investment we had the unreserved support of all institutions, from both the central and local government. Agriculture is one of the most important factors for the safety and security of every society. Without sufficient food production and with an import dependency, every society becomes vulnerable. In times of such global crises like these, food shortages can only make matters worse. That is why we are getting involved through our social responsibility to help the country handle the crisis as quickly as possible – concludes Abdurahmani.

Конечно домашно пилешко месо и намалување на увозот: Конзорциумот од домашни и странски инвеститори – „Интернационал Фреш Фуд“ влегува сериозно во бројлерско производство каj нас

Конечно во Македонија ќе има сериозно производство на пилешко месо за кое со години се одлеваа милионски суми за увоз. Конзорциумот „Интернационал Фреш Фуд“, составен од домашни и странски инвеститори влегува во бројлерско производство со амбициозен бизнис план и изградба на фарми, кланици и хали низ цела држава. Во период од 4 – 5 години планираат да произведуваат 12, 5 милиони бројлери годишно и со тоа да се заокружи нивниот среднорочнен план.

 – Се започна со влезот и проширувањето на КФЦ во балканските земји. Потребите на КФЦ за пилешко месо се големи и тие побараа регионален добавувач и регионален партнер. Со оглед на тоа дека и од претходно знаевме дека во нашата земја има недостаток на пилешко производство ни се роди идејата за инвестиција во бројлерско производство. Се работи за многу голема инвестиција и заедно со партнерите од нашата држава и од странство донесовме одлука за реализација на идејата – вели Арбен Абдурахмани, познат и почитуван наш стопанственик чија последна инвестиција, како дел од конзорциумот, ја раздвижува економијата на цел еден регион.

Во Крива Паланка се работи за инвестиција во репроцентар за живина и бројлерско производство на пилиња. Во целина, се состои од реконструкција на постоечки и изградба на нови објекти за бројлерско производство, инкубаторска станица и објекти за сместување на родителско јато и сето тоа ќе се одвива во фази.

-Идејата е да се реактивира нешто што пред многу години беше во функција. Многу често при носењето на одлуки за инвестиција не се водите само од бизнис логика и математики, понекогаш има и други фактори кои се круцијални. Еден од тие фактори се луѓето и опкружувањето каде се стопанисува. Во случајов, упорноста, искреноста и безрезервната подршка на поранешниот министер за земјоделство, шумарство и водостопанство господинот Љупчо Николовски беше одлучувачкиот чинител за инвестиција во Крива Паланка. Покрај тоа, пријателскиот настап на локалното население и постоењето на соодветна работна сила за вршење на ваква дејност е исто така еден од факторите кои влијаеја на нашата одлука. Сето ова влијаеше да ги забрзаме активностите и да ја реализираме инвестицијата побргу од планираното и да започнеме со припрема на објектите – вели за Агротим, Абдурахмани.

Стратегиите за развој на земјоделството како и подршката и погодностите за развој на земјоделството и воопшто руралниот развој кои се обезбедени од страна на Владата на РСМ беа еден од поттикнувачките фактори за носење на одлуката за целокупната инвестиција. Во моментов инвестицијата е на конзорциумот.

-Да, во моментов целата инвестиција е на компанијата. Да бидам попрецизен, се работи за групна инвестиција од неколку домашни и странски инвеститори со обезбедени сопствени финансиски средства. Во иднина, ја оставаме можноста од користење на некои од фондовите кои се достапни во државата. Се работи за современ капацитет со најмодерна опрема. Целиот комплекс ќе биде согласно највисоките ЕУ стандарди во однос на заштитата на животната средина, здравствената заштита и благосостојбата на животните како и заштиата и безбедноста при работа. Покрај тоа, целокупното производство ќе ги исполнува и посебните стандарди на КФЦ, кои се и повисоки од тие кои ги налагаат стандардите и легислативата на ЕУ – потенцира Абдурахмани.

Нивните планови се производство на живинско месо наменето за внатрешен и надворешен пазар во еден целосно заокружен систем од производство на еднодневно пиле до конфекционирано свежо пилешко месо доставено до крајниот потрошувач. Тоа значи, производство на јајца за инкубација, ведење на пилиња, одгледување и тов на пилиња, колење и расекување, пакување и дистрибуција до крајниот потрошувач.

-Се работи за производство на 12,5 милиони бројлери годишно. За таа намена, во изминатиов период ние обезбедувавме земјиште за изградба на објекти за одгледување на бројлери низ целата држава (Охрид, Струга, Кичево, Гостивар, Тетово, Скопје, Кочани, Штип, Радовиш,). Во атарот на Свети Николе обезбедено е земјиште за изградба на објект за производство на храна за исхрана на пилињата со капацитет за производство од 55.000 тони годишно. Покрај тоа, обезбедено е земјиште и во општина Врапчиште каде е предвидено изградба на објект за колење и расекување на живина со капацитет на колење од 6.000,00 пилиња на час. Се работи за кланица со најсовремена технологија и истата ќе ги исполнува највисоките стандарди на ЕУ од областа на безбедноста на храната, како и и посебните стандарди на КФЦ, кои се и повисоки од тие кои ги налагаат стандардите и легислативата на ЕУ.  Целата инвестиција ќе се одвива во неколку фази и планирано е целосно да се заокружи во рок од 5 години – вели Абдурахмани и додада дека за почеток ќе се одгледуваат и пласираат по 20 – 30 000 пилиња неделно.

-Имаме договор за снабдување со носителот на франшизата на КФЦ кој и самиот е дел од заедничката група на инвеститори.  За почеток почнуваме со одгледување и пласман на 20-30 илјади пилиња неделно пред се наменето за внатрешниот пазар и за извоз во регионот. По изградбата на кланицата, планиран е извоз во ЕУ земји, меѓутоа и надвор од ЕУ.  Согласно планираното  во период од 4 – 5 години треба да ја постигнеме бројката од производство на 12,5 милиони бројлери годишно и со тоа да се заокружи среднорочниот план. Тоа претставува интензивно производтсво со производство на 30.000 пилиња дневно.

Го прашавме, што значи оваа инвестиција за стопанството за локалниот и руралниот развој и крајно за вкупното домашно производство на храна?

-Како што знаете, ние произведуваме конзумни јајца и производи од пилешко и говедско месо. Ова инвестиција е природно заокружување на нашето производство во областа на живинарството. Со оглед на тоа дека се работи за инвестиции во рурални средини, очекувањата се дека ќе влијае позитивно на руралниот развој, пред се со директни и индиректни вработувања и ангажман на некаде од околу 3000 работници од руралните средини. Се надеваме дека потребата од храна за исхрана на живината и загарантираниот пласман ќе ги поттикне локалните земјоделски производители да го зголемат производството на зрнести земјоделски култури. Република Северна Македонија е нето увозник на живинско месо така да некаде од околу 95% од потребите ги задоволува од увоз. Со производство на домашно живинско месо, ќе се обезбеди пласман на свежо разладено пилешко месо кое ги исполнува најстрогите критериуми за безбедност и квалитет на храна. Со ова, се надеваме дека овој процент ќе се намали а со време и ќе можеме да извезуваме во земјите потписнички на ЦЕФТА договорот, во ЕУ земји, меѓутоа и надвор од ЕУ – изјави Абдурахмани.

Со оглед на актуелната состојба со корона вирусот и кризата која е неминовна во стопанството земјдолското, сточарското производство е најсигурен бизнис. Ова го потврдува и Арбен Абдурахмани, кој долги години е во агросекторот и точно ги знае предностите на инвестициите во овој сектор.

-Дефинитивно претставува еден од најсигурните бизниси. Можеме да се откажеме од многу работи ама мора да јадеме. Имањето на што е можно повеќе сопствено производство на храна е многу важно за секоја држава. Кризата со пандемијата на корона вирусот го покажа тоа. Создавањето на што поповолни услови за земјоделско -сточарското производство треба да биде императив на секоја Влада. Овде, би сакал да истакнам дека од самиот почеток на реализацијата на инвестицијата ја имавме безрезервната подршка на сите институции како од централната така и од локалната власт. Земјоделството е еден од најважните фактори за сигурноста и безбедноста на секое општество. Без доволно производство на храна и условеноста од увоз секое општество го прави ранливо. Во време на вакви глобални кризи недостатокот на храна само може да ја влоши состојбата. Затоа се вклучуваме и преку наша општествена одговорност да и помогнеме на државата побрзо да излеземе од кризата која е на светско ниво – заклучува Абдурахмани.

Më në fund mish pule vendore dhe zvogëlimin e importit: Konzorciumi nga investitorët vendor dhe të jashtëm – „International Fresh Fud“ hyn seriozisht në prodhimin kaldajë te ne.

Më në fund në Maqedoni do të ketë prodhim serioz të mishit të pulës nga i cili me vite janë derdhur mjete shuma milionëshe për import. Konzorciumi „International Fresh Fud“, i përbërë nga investitorët vendor dhe të jashtëm hyn në prodhim kaldajë me plan ambicioz të biznesit dhe ndërtim të fermave, thertoreve dhe hallave në të gjithë shtetin. Në periudhën prej 4 – 5 viteve planifikojnë të prodhojnë 12, 5 milion kaldajë në vit dhe me ate të rrumbullakësohet plani i tyre afatmesëm.

– Gjithçka filloi me hyrjen dhe zgjerimin e KFC-së në Vendet e Ballkanit. Nevojat e KFC-së për mish pule janë të mëdha dhe ata kërkuan furnizues regjional dhe partner regjional. Duke e patur parasyshë se edhe nga më pare e denim se në vendin tone ka mungesë të prodhimit të mishit të pulës, na lindi ideja në investimin e prodhimit kaldajë. Bëhet fjalë për një investim të madh dhe së bashku me partnerët nga shteti jonë edhe nga jasht, sollëm vendim për realizim të idesë – thotë  Arben Abdurahmani, sipërrmarës i jonë i njohur dhe i respektuar i të cilit investimi I fundit, si pjesë e konzorciumit, e lëviz ekonominë në të gjithë rajonin.

Në Kriva Pallankë bëhet fjalë për investim  në reproqendrën për shpendët dhe prodhim kaldajë të zogjëve. Në tërësi, përbëhet nga rindërtimi i  ndërtimeve ekzistuese dhe të objekteve të reja për prodhim kaldajë, stacion inkubatori dhe objekte për akomodim të tufës prindërore dhe e gjitha do të realizohet në faza.

-Ideja të reaktivizohet diçka që para shumë vitesh ishte në funksion. Shumë shpesh gjatë sjelljes së vendimeve për investim nuk udhëhiqeni vetëm nga një logjikë biznesi dhe matematikave,  ndonjëherë ka edhe faktorë tjerë të cilët janë vendimtare. Një nga këta faktorë janë njerëzit dhe rrethina ku menaxhohet. Në rastin në fjalë, këmbëngulësia, sinqeriteti dhe përkrahja e parezervë e ministrit të mëparshëm  për bujqësi, pylltari dhe menaxhim të ujrave zotëri Lupço Nikololovski ishte faktori vendimmarrës për investim në Kriva Pallankë. Përveç asaj, paraqitja miqsore e banorëve local dhe ekzistimi i fuqisë punëtore adekuate për realizimin e kësaj veprimtarie është gjithashtu një nga faktorët që ndikonte në vendimin tonë. E gjithë kjo ndikonte që t,i përshpejtonim aktivitetet dhe ta realizojmë investimin më shpejtë nga e planifikuara dhe të fillojmë me përgatitjen e objekteve –thotë për agrotim, Abdurahmani.

Strategjitë për zhvillim të bujqësisë si dhe përkrahja dhe mundësitë për zhvillim të bujqësisë dhe në përgjithësi në zhvillimin rural të cilët janë të siguruara nga ana e Qeverisë së RMV-së, ishin një nga faktorët nxitës për sjelljen e vendimit për investimin e përgjithshëm. Për momentin ivestimi është  i konzorciumit.

-Po, për momentin i gjithë investimi është i kompanisë. Të jem më i saktë, bëhet fjalë për investim grupor nga disa investitorë të vendit dhe nga jasht me sigurim  të mjeteve financiare vetanake. Në të ardhmen, e lëmë mundësinë e shfrytëzimit të disa nga fondet të cilat janë në dispozicion në shtet. Bëhet fjalë për kapacitet bashkëkohor me pajisje më moderne. i gjithë kompleksi  do të jetë në pajtim me standardet më të larta të BE-së në lidhje me mbrojtjen e ambientit jetësor, mbrojtjen shëndetësore dhe mirëqenie të kafshëve si dhe mbrojtje dhe siguri në punë. Përveç asaj, prodhimi i përgjithshëm do t,i plotësojë edhe standardet e veçanta të KFC-së, të cilët janë edhe më të larta nga ato të cilat i kërkojnë standardet dhe legjislativa e BE-së, thekson Abdurahmani.

Planet e tyre janë prodhim të mishit të shpezëve dedikuar për tregun e brendshëm dhe të tregut të jashtëm në një sistem të gjithin të rrumbullakësuar nga prodhimi  i zogjëve njëditor deri te konfekcionimi  i mishit të freskët të pulës i ofruar deri te konsumatori i fundit. Ajo do të thotë, prodhim të vezëve  për inkubim, nxjerrja e zogjëve,  kultivimi i zogjëve, therja dhe copëzimi, paketimi dhe distrubiuimi deri te kosumatori i fundit.

-Bëhet fjalë për prodhim të  12,5 milionë kaldajëve në vit. Për ate qëllim, në periudhën e kaluar ne kemi siguruar toka për ndërtim të objekteve për kultivimin e kaldajëve në të gjithë shtetin(Ohër, Strugë, Kërçovë, Gostivar, Tetovë, Shkup, Koçan, Shtip, Radovish,). Në atarin e Shën Nikollës është e siguruar tokë për ndërtim të objektit për prodhimin e ushqimit për ushqim të zogjëve me kapacitet prej 55.000 tonash në vit. Përveç asaj është e siguruar edhe tokë edhe në komunën e Vrapçishtit ku është paraparë edhe ndëtimi i objektit për therje dhe copëzim  të shpendëve me kapacitet për therje prej 6.000,00 zogj në orë. Bëhet fjalë për thertore me teknologji më bashkëkohore dhe e njejta  do t,i plotësojë standardet më të larta të BE-së në lëminë e sigurisë së ushqimit, si dhe standardet e veçanta të KFC-së, të cilat janë më të larta nga ata të cilat kërkohen nga  standardet dhe legjislativa e BE-së.  Investimi I përgjithshëm do të realizohet në disa faza dhe është e planifikuar tërësisht që të rrumbullakësohet në afat prej  5 vitesh – thotë Abdurahmani dhe shtoi se për fillim do të kultivohen dhe plasohen nga  20 – 30 000 zogj në javë.

-Kemi marrëveshje për furnizim me bartësin e franshizës së KFC-së I cili edhe vetë është pjesë e grupës së përbashkët të investitorëve.  Për fillim nisim me kultivimin dhe plasmanin të  20-30 mijëve zogj në javë  para së gjithash dedikuar për tregun e brendshëm dhe për eksport në rajon. Pas ndërtimit të thertores, është planifikuar edhe eksporti në BE, vendet, megjithate edhe jasht BE-së.  Në pajtim me të planifikuarën në periudhën prej 4 – 5 viteve duhet ta arrijmë numrin e prodhimit të  12,5 milionëve kaldajë në vit dhe me ate të rrumbullakësohet plani afatmesëm. Ajo paraqet prodhim intenziv me prodhimin e  30.000 zogjëve në ditë.

E pyetëm, çfarë do të thotë ky investim për ekonominë dhe zhvillimin lokal dhe rural dhe fundi i fundit për prodhimin e përgjithshëm vendor të ushqimit?

-Si që e dini, ne prodhojmë vezë konsumi dhe prodhime nga mishi i pulës dhe gjedhit. Ky investim është rrumbullakësim natyral i prodhimit tone në lëminë e shpezëtarisë. Në funksion të kësaj se bëhet fjalë për investime në hapsirat rurale, pritshmëritë janë se do të ndikojë Pozitivisht në zhvillimin rural, para së gjithash punësimeve direkte dhe indirekte dhe angazhimit të diku rreth 3000 punëtorëve nga ambientet rurale. Shpresojmë se nevoja për ushqim, për ushqimin e shpezëve dhe plasmanit të garantuar do t,i nxit prodhuesit lokal bujqësor ta rrisin prodhimtarinë  e kulturave bujqësore të drithit. Republika e Maqedonisë së Veriut është neto importues i mishit të shpendëve, ashtu që, dikund rreth  95% nga nevojave i plotëson me import. Me prodhimin e mishit vendor të shpezëve, do të sigurohet plasman i mishit të freskët të zogut të ftohur, i cili i plotëson kriteriumet më rigoroze për siguri dhe kualitet të ushqimit. Me këte, shpresojmë se kjo përqindje do të zvogëlohet dhe me kohë edhe do të mund edhe të eksportojmë në shtetet nënshkruese të marrëveshjes së CEFT-tës, në shtetet e BE-së, megjithate edhe jasht BE-së – deklaroi Abdurahmani.

NË lidhje me gjendjen aktuale me virusin korona dhe krizën e cila nuk e anashkalon edhe ekonominë bujqësore, prodhimi blegtoral është bniznes më i sigurtë. Këtë e vërteton edhe Arben Abdurahmani,  i cili vite me rradhë është në agrosektorët dhe saktë i di përparësitë e investimeve në këtë sektor.

-definitivisht paraqet një nga bizneset më të sigurta. Mund të tërhiqemi nga shumë punë, por patjetër të hamë. Duke patur sa më shumë prodhime vetanake për ushqim është shumë me rëndësi për çdo shtet. Kriza me pandeminë e korona virusit e tregoi ate. Krijimin e kushteve sa më të favorshme për prodhimet bujqësore-blegtorale duhet të jetë imperative i çdo Qeverie. Këtu, do të kisha dashur të theksojë se nga vetë fillim i realizimit të investimit e kishim përkrahjen e parezervë të të gjitha institucioneve si të asaj nga pushteti qendror edhe nga ai lokal. Bujqësia është nga faktorët më të rëndësishëm për mbrojte dhe siguri të çdo shoqërie. Pa prodhim të mjaftueshëm të ushqimit dhe kushtëzimi nga importi, çdo shoqëri e bën të lënduar. Në kohë të këtyre krizave globale, mungesa e ushqimit, vetm se mund ta vështirësojë gjendjen. Mu për ate bashkangjitemi edhe përmes përgjegjësisë sonë shoqërore që të i ndihmojmë shtetit që sa më shpejtë të dalim nga kriza e cila është në nivel Botëror – konstatoiAbdurahmani.