„International Fresh Fud“ në mision të rritjes së prodhimit vendor: „Jona zogu“ e përfiton tregun.

Më në fund në Maqedoni ka prodhim serioz të mishit të pulës për të cilin me vite janë derdhur shuma milionëshe për import. Konzorciumi „International Fresh Fud“,  i përbërë nga investitor të brendshëm dhe të jashtëm hyri në kaldajë prodhimin me biznes ambicioz plan dhe ndërtim të fermave, thertoreve dhe halla në të gjithë shtetin. Në periudhën nga 4 – 5 vitesh planifikojnë të prodhojnë 12, 5 miliona kaldajë në vit dhe me ate të rrumbullakësohet plani afatmesëm i   tyre.

 – Gjithçka filloi me hyrjen dhe zgjerimin e KFC-së në vendet e Ballkanit. Nevojat e KFC-së  për mish të pulës janë të mëdhaja dhe ata kërkuan furmizues dhe partner regjional. Duke e patur parasyshë ate edhe më parë e dinim se në vendin tonë ka mungesë të prodhimtarisë së mishit të pulës, na lindi ideja në investim të prodhimtarisë kaldajë. Bëhet fjalë për investim shumë të madh dhe së bashku me partnerët nga shteti ynë dhe nga jashtë sollëm vendim për realizimin e idesë-thotë Arben Abdurahmani, sipërmarrës i njohur dhe i respektuar, investimi I fundit I të cilit, si pjesë e konzorciumit, e lëviz ekonominë në të gjithë regjionin.

Në këtë mënyrë, jo vetëm që do të ketë zvoglim të imortit  të mishit të freskët të pulës në vend, i cili për momentin arrinë në 95%  nga shpenzimet vendore, por hapet edhe mundësia edhe për burime nga jasht, në tregun e jashtëm. Plani i investitorëve është krijimi i rrethit të mbyllur të prodhimit me të gjitha komponentët e nevoshme, duke filluar nga Tufa amë, stacionet e inkubatorëve, zogj njëditor, ushqim, ferma vetanake, thertore moderne dhe deri në prodhimin final.

Pëveç se në Ginovcë dhe në Vrapçisht – të Gostivarit, Koçan, Shtip, Ohër, Strugë, Vetunicë, Karbinc, Shën Nikollë. Ajo do të thotë edhe hapje të më shumë nga 3000 vende të reja të punës, në prodhues të lëndëve të papërpunuara  në këtë branshë dhe lëvizje plotësuese të bashkëpunimit me koperantë dhe prodhues vendor të lëndëve të papërpunuara.

Prodhimet nën emrin „Jona zogu“ veç më gjenden në shitje me pakicë dhe klientët mund të binden  në kualitetin dhe shijen e këtij prodhimit tonë vendor.

Agrotim është çdoherë për përkrahje të agrokompleksit vendor dhe në atë drejtim poropozojmë  që klientët të bashkangjiten në misionin e  „International Fresh Fud“,  që ta rrisim prodhimin vendor të ushqimit, dhe me ate edhe  mundësinë e rritjes së hapsirave punuese dhe hapje edhe të vendeve të reja të punës.

Më në fund mish pule vendore dhe zvogëlimin e importit: Konzorciumi nga investitorët vendor dhe të jashtëm – „International Fresh Fud“ hyn seriozisht në prodhimin kaldajë te ne.

Më në fund në Maqedoni do të ketë prodhim serioz të mishit të pulës nga i cili me vite janë derdhur mjete shuma milionëshe për import. Konzorciumi „International Fresh Fud“, i përbërë nga investitorët vendor dhe të jashtëm hyn në prodhim kaldajë me plan ambicioz të biznesit dhe ndërtim të fermave, thertoreve dhe hallave në të gjithë shtetin. Në periudhën prej 4 – 5 viteve planifikojnë të prodhojnë 12, 5 milion kaldajë në vit dhe me ate të rrumbullakësohet plani i tyre afatmesëm.

– Gjithçka filloi me hyrjen dhe zgjerimin e KFC-së në Vendet e Ballkanit. Nevojat e KFC-së për mish pule janë të mëdha dhe ata kërkuan furnizues regjional dhe partner regjional. Duke e patur parasyshë se edhe nga më pare e denim se në vendin tone ka mungesë të prodhimit të mishit të pulës, na lindi ideja në investimin e prodhimit kaldajë. Bëhet fjalë për një investim të madh dhe së bashku me partnerët nga shteti jonë edhe nga jasht, sollëm vendim për realizim të idesë – thotë  Arben Abdurahmani, sipërrmarës i jonë i njohur dhe i respektuar i të cilit investimi I fundit, si pjesë e konzorciumit, e lëviz ekonominë në të gjithë rajonin.

Në Kriva Pallankë bëhet fjalë për investim  në reproqendrën për shpendët dhe prodhim kaldajë të zogjëve. Në tërësi, përbëhet nga rindërtimi i  ndërtimeve ekzistuese dhe të objekteve të reja për prodhim kaldajë, stacion inkubatori dhe objekte për akomodim të tufës prindërore dhe e gjitha do të realizohet në faza.

-Ideja të reaktivizohet diçka që para shumë vitesh ishte në funksion. Shumë shpesh gjatë sjelljes së vendimeve për investim nuk udhëhiqeni vetëm nga një logjikë biznesi dhe matematikave,  ndonjëherë ka edhe faktorë tjerë të cilët janë vendimtare. Një nga këta faktorë janë njerëzit dhe rrethina ku menaxhohet. Në rastin në fjalë, këmbëngulësia, sinqeriteti dhe përkrahja e parezervë e ministrit të mëparshëm  për bujqësi, pylltari dhe menaxhim të ujrave zotëri Lupço Nikololovski ishte faktori vendimmarrës për investim në Kriva Pallankë. Përveç asaj, paraqitja miqsore e banorëve local dhe ekzistimi i fuqisë punëtore adekuate për realizimin e kësaj veprimtarie është gjithashtu një nga faktorët që ndikonte në vendimin tonë. E gjithë kjo ndikonte që t,i përshpejtonim aktivitetet dhe ta realizojmë investimin më shpejtë nga e planifikuara dhe të fillojmë me përgatitjen e objekteve –thotë për agrotim, Abdurahmani.

Strategjitë për zhvillim të bujqësisë si dhe përkrahja dhe mundësitë për zhvillim të bujqësisë dhe në përgjithësi në zhvillimin rural të cilët janë të siguruara nga ana e Qeverisë së RMV-së, ishin një nga faktorët nxitës për sjelljen e vendimit për investimin e përgjithshëm. Për momentin ivestimi është  i konzorciumit.

-Po, për momentin i gjithë investimi është i kompanisë. Të jem më i saktë, bëhet fjalë për investim grupor nga disa investitorë të vendit dhe nga jasht me sigurim  të mjeteve financiare vetanake. Në të ardhmen, e lëmë mundësinë e shfrytëzimit të disa nga fondet të cilat janë në dispozicion në shtet. Bëhet fjalë për kapacitet bashkëkohor me pajisje më moderne. i gjithë kompleksi  do të jetë në pajtim me standardet më të larta të BE-së në lidhje me mbrojtjen e ambientit jetësor, mbrojtjen shëndetësore dhe mirëqenie të kafshëve si dhe mbrojtje dhe siguri në punë. Përveç asaj, prodhimi i përgjithshëm do t,i plotësojë edhe standardet e veçanta të KFC-së, të cilët janë edhe më të larta nga ato të cilat i kërkojnë standardet dhe legjislativa e BE-së, thekson Abdurahmani.

Planet e tyre janë prodhim të mishit të shpezëve dedikuar për tregun e brendshëm dhe të tregut të jashtëm në një sistem të gjithin të rrumbullakësuar nga prodhimi  i zogjëve njëditor deri te konfekcionimi  i mishit të freskët të pulës i ofruar deri te konsumatori i fundit. Ajo do të thotë, prodhim të vezëve  për inkubim, nxjerrja e zogjëve,  kultivimi i zogjëve, therja dhe copëzimi, paketimi dhe distrubiuimi deri te kosumatori i fundit.

-Bëhet fjalë për prodhim të  12,5 milionë kaldajëve në vit. Për ate qëllim, në periudhën e kaluar ne kemi siguruar toka për ndërtim të objekteve për kultivimin e kaldajëve në të gjithë shtetin(Ohër, Strugë, Kërçovë, Gostivar, Tetovë, Shkup, Koçan, Shtip, Radovish,). Në atarin e Shën Nikollës është e siguruar tokë për ndërtim të objektit për prodhimin e ushqimit për ushqim të zogjëve me kapacitet prej 55.000 tonash në vit. Përveç asaj është e siguruar edhe tokë edhe në komunën e Vrapçishtit ku është paraparë edhe ndëtimi i objektit për therje dhe copëzim  të shpendëve me kapacitet për therje prej 6.000,00 zogj në orë. Bëhet fjalë për thertore me teknologji më bashkëkohore dhe e njejta  do t,i plotësojë standardet më të larta të BE-së në lëminë e sigurisë së ushqimit, si dhe standardet e veçanta të KFC-së, të cilat janë më të larta nga ata të cilat kërkohen nga  standardet dhe legjislativa e BE-së.  Investimi I përgjithshëm do të realizohet në disa faza dhe është e planifikuar tërësisht që të rrumbullakësohet në afat prej  5 vitesh – thotë Abdurahmani dhe shtoi se për fillim do të kultivohen dhe plasohen nga  20 – 30 000 zogj në javë.

-Kemi marrëveshje për furnizim me bartësin e franshizës së KFC-së I cili edhe vetë është pjesë e grupës së përbashkët të investitorëve.  Për fillim nisim me kultivimin dhe plasmanin të  20-30 mijëve zogj në javë  para së gjithash dedikuar për tregun e brendshëm dhe për eksport në rajon. Pas ndërtimit të thertores, është planifikuar edhe eksporti në BE, vendet, megjithate edhe jasht BE-së.  Në pajtim me të planifikuarën në periudhën prej 4 – 5 viteve duhet ta arrijmë numrin e prodhimit të  12,5 milionëve kaldajë në vit dhe me ate të rrumbullakësohet plani afatmesëm. Ajo paraqet prodhim intenziv me prodhimin e  30.000 zogjëve në ditë.

E pyetëm, çfarë do të thotë ky investim për ekonominë dhe zhvillimin lokal dhe rural dhe fundi i fundit për prodhimin e përgjithshëm vendor të ushqimit?

-Si që e dini, ne prodhojmë vezë konsumi dhe prodhime nga mishi i pulës dhe gjedhit. Ky investim është rrumbullakësim natyral i prodhimit tone në lëminë e shpezëtarisë. Në funksion të kësaj se bëhet fjalë për investime në hapsirat rurale, pritshmëritë janë se do të ndikojë Pozitivisht në zhvillimin rural, para së gjithash punësimeve direkte dhe indirekte dhe angazhimit të diku rreth 3000 punëtorëve nga ambientet rurale. Shpresojmë se nevoja për ushqim, për ushqimin e shpezëve dhe plasmanit të garantuar do t,i nxit prodhuesit lokal bujqësor ta rrisin prodhimtarinë  e kulturave bujqësore të drithit. Republika e Maqedonisë së Veriut është neto importues i mishit të shpendëve, ashtu që, dikund rreth  95% nga nevojave i plotëson me import. Me prodhimin e mishit vendor të shpezëve, do të sigurohet plasman i mishit të freskët të zogut të ftohur, i cili i plotëson kriteriumet më rigoroze për siguri dhe kualitet të ushqimit. Me këte, shpresojmë se kjo përqindje do të zvogëlohet dhe me kohë edhe do të mund edhe të eksportojmë në shtetet nënshkruese të marrëveshjes së CEFT-tës, në shtetet e BE-së, megjithate edhe jasht BE-së – deklaroi Abdurahmani.

NË lidhje me gjendjen aktuale me virusin korona dhe krizën e cila nuk e anashkalon edhe ekonominë bujqësore, prodhimi blegtoral është bniznes më i sigurtë. Këtë e vërteton edhe Arben Abdurahmani,  i cili vite me rradhë është në agrosektorët dhe saktë i di përparësitë e investimeve në këtë sektor.

-definitivisht paraqet një nga bizneset më të sigurta. Mund të tërhiqemi nga shumë punë, por patjetër të hamë. Duke patur sa më shumë prodhime vetanake për ushqim është shumë me rëndësi për çdo shtet. Kriza me pandeminë e korona virusit e tregoi ate. Krijimin e kushteve sa më të favorshme për prodhimet bujqësore-blegtorale duhet të jetë imperative i çdo Qeverie. Këtu, do të kisha dashur të theksojë se nga vetë fillim i realizimit të investimit e kishim përkrahjen e parezervë të të gjitha institucioneve si të asaj nga pushteti qendror edhe nga ai lokal. Bujqësia është nga faktorët më të rëndësishëm për mbrojte dhe siguri të çdo shoqërie. Pa prodhim të mjaftueshëm të ushqimit dhe kushtëzimi nga importi, çdo shoqëri e bën të lënduar. Në kohë të këtyre krizave globale, mungesa e ushqimit, vetm se mund ta vështirësojë gjendjen. Mu për ate bashkangjitemi edhe përmes përgjegjësisë sonë shoqërore që të i ndihmojmë shtetit që sa më shpejtë të dalim nga kriza e cila është në nivel Botëror – konstatoiAbdurahmani.