30 May 2024

Објава на тендер

Компанијата ДПТУ Интернатионал Фреш Фоод Доо Врапчиште врз основа на одредбите од Договорот за кофинансирање на проектот за модернизација (број на договор 81296599) со Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH во рамките на Програмата „Eu for Economic Growth (EU4EG)“ и Анекс 4а “Procurement guidelines for projects financed by GIZ”, објавува тендерска документација за отворена постапка за набавка на Технолошка линија за систем за ладење и Систем за мелење отпадни производи од колење. Сите информации за тендерската документација се наоѓаат на следните линкови https://t.ly/07IAm и https://t.ly/RePxp.  За било какви дополнителни прашања и информации, обратете се на емаил info@fresh-food.eu.